Preduzeće Mikrofilm sistem pruža kompletnu uslugu konsaltinga u oblasti arhiviranja i projektovanja sistema za elektronsko arhiviranje i upravljanje dokumentima.

Pokretanje projekta za sistem elektronskog arhiviranja i upravljanja dokumentima svakako predstavlja najvažniji segment prilikom prelaska sa analognog na elektronski model kancelarijskog i arhivskog poslovanja.


Kvalitetno izrađen projekat u potpunosti obuhvata:


1. Analizu i definisanje postojećeg načina kancelarijskog i arhivskog poslovanja;

2. Analizu i usklađivanje normativnog okruženja;

3. Analizu poslovnih procesa zasnovanih na dokumentima;

4. Definisanje toka dokumenta;

5. Definisanje arhitekture sistema za elektronsko arhiviranje i upravljanje dokumentima


u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama kao što su SRPS ISO 15489 i MoReq.


Naručiocu, pored znatnih ušteda, kvalitetno izrađen projekat obezbeđuju pouzdanost, funkcionalnost i efikasnost celokupnog sistema.


Za početak Vam predlažemo da na osnovu našeg Upitnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju izvršite potrebne analize i da u saradnji sa našim stručnjacima zajednički formiramo predlog za unapređenje vašeg kancelarijskog i arhivskog poslovanja.