Preduzeće Mikrofilm sistem pruža kompletnu uslugu privremenog i/ili trajnog skladištenja papirne dokumentacije na zakonom propisan način. Usluga privremenog i/ili trajnog skladištenja papirne dokumentacije u potpunosti je usklađena sa odredbama Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju koji između ostalog nalaže da prostorije arhivskog depoa moraju biti suve i svetle, a dokumentacija osigurana od oštećenja, krađe i požara.

                                                   

Prostorije arhivskog depoa kompletno su obezbeđene video nadzorom, protivprovalnom i adekvatnom protivpožarnom zaštitom. Mikroklimatski uslovi za prostorije u kojima se dokumentacija čuva su temperature vazduha od 10 do 15ºC i relativne vlažnosti vazduha od 50 do 60%.


Dokumentacija koja se čuva u arhivskom depou sređuje se po godinama, a unutar godina po organizacionim jedinicama, u odgovarajućim metalnim policama.

Navedena usluga privremenog i/ili trajnog skladištenja papirne dokumentacije uključuje i prateću arhivsku službu sastavljenu od opreratera za obradu i dostavu dokumentacije u digitalnom i/ili papirnom obliku po zahtevu.