• Srbija

  • Republika Srpska

  • Hrvatska

  • Slovenija

  • Ostalo


Strategije:                                    


Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji

Preuzmi

Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

PreuzmiStandardi:


Nacionalni standardi - "Tehnička zaštita arhivske i bibliotečke građe".


SRPS ISO 15489 verzija 1

Preuzmi

SRPS ISO 15489 verzija 2

PreuzmiZakoni:


Zakon o arhivskoj građi Savezne Republike Jugoslavije

Preuzmi

Zakon o javnom informisanju

Preuzmi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju

Preuzmi

Zakon o elektronskom potpisu

Preuzmi

Zakon o bibliotečkoj delatanosti

Preuzmi

Zakon o akreditaciji

Preuzmi

Zakon o elektronskom dokumentu

Preuzmi

Zakon o elektronskoj trgovini

Preuzmi

Zakon o telekomunikacijama

Preuzmi

Zakon o kulturnim dobrima

Preuzmi

Zakon o tajnosti podataka

Preuzmi

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Preuzmi

Zakon o računovodstvu i reviziji

PreuzmiPravilnici:


Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa

Preuzmi

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Preuzmi

Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela

Preuzmi

Pravilnik o evidenciji bibliotečke građe

Preuzmi

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra biblioteka

Preuzmi

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Preuzmi

Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga

Preuzmi

Pravilnik o registrima arhivske građe

PreuzmiPredlozi:


Predlog Zakona o izmenama Zakona o opštem upravnom postupku

Preuzmi

Predlog Zakona o tajnosti podataka

PreuzmiUredbe:


Uredba o kancelarijskom poslovanju saveznih organa uprave i saveznih organizacija

Preuzmi

Uredba o listi kategorija registraturskog materijala i o odabiranju i primopredaji arhivske građe Savezne Republike Jugoslavije

Preuzmi

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

PreuzmiUputstva:


Uputstvo o organizaciji i načinu kancelarijskog poslovanja saveznih organa uprave i saveznih organizacija

PreuzmiNacrti:


Nacrt Zakona o elektronskim komunikacijama

Preuzmi

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi - radna verzija

Preuzmi


Strategija razvoja elektronske vlade (2009-2012.)

Preuzmi

Pravilnik o evidenciji certifikacionih tijela

Preuzmi

Zakon o arhivskoj djelatnosti

Preuzmi

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti sa izmjenama i dopunama

Preuzmi

Pravilnik o čuvanju i zaštiti arhivske građe i registraturskog materijala van arhiva

Preuzmi

Pravilnik o evidencijama koje vodi arhiv Republike Srpske

Preuzmi

Zakon o elektronskom potpisu Republike Srpske

Preuzmi

Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe, zaštite i sredstava za izradu elektronskog potpisa i kvalifikovanog elektronskog potpisa i sistema certifikacije i obaveznog osiguranja pružalaca usluga izdavanja kvalifikovanih certifikata

Preuzmi

Pravilnik o načinu primopredaje arhivske građe između imalaca arhivske građe i Arhiva Republike Srpske

Preuzmi

Zakon o elektronskom dokumentu Republike Srpske

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima

Preuzmi

Zakon o notarima

Preuzmi

Pravilnik o registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih certifikata

Preuzmi

Zakon o pečatu institucija Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Pravilnik o tehnološkim pravilima za osiguranje povezanosti evidencija izdatih i opozvanih certifikata od certifikacionih tijela u Republici Srpskoj

Preuzmi

Zakon o republičkoj upravi

Preuzmi

Uputstvo za sprovođenje postupka za kategorizaciju stvaralaca i imalaca arhivske građe

Preuzmi

Uredba o izmjeni uredbe o nosiocu poslova elektronske certifikacije u republičkim organima uprave

Preuzmi

Uredba o kancelarijskom poslovanju republičkih organa uprave

Preuzmi

Uputstvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja republičkih organa uprave

Preuzmi

Odluka o proglašenju arhivskih fondova i zbirki kulturnim dobrima od velikog značaja

Preuzmi

Program za polaganje arhivističkog ispita za pripravnike i službenike u organima uprave i službama za upravu i pravnim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine  

Preuzmi


Zakon o elektroničkom potpisu

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkom potpisu

Preuzmi

Zakon o elektroničkoj ispravi

Preuzmi

Zakon o elektroničkoj trgovini

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini

Preuzmi

Zakon o izmjeni Zakon o elektroničkoj trgovini

Preuzmi

Zakon o telekomunikacijama

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o telekomunikacijama

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Preuzmi

Zakon o zaštiti tajnosti podataka

Preuzmi

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Preuzmi

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

Preuzmi

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka

Preuzmi

Zakon o pravu na pristup informacijama

Preuzmi

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima

Preuzmi

Zakona o knjižnicama

Preuzmi

Ispravak Zakona o knjižnicama

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama

Preuzmi

Zakon o akreditaciji

Preuzmi

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o akreditaciji

Preuzmi

Zakon o elektroničkim medijima

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima

Preuzmi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

Preuzmi


1. " Zakon o varstvu dokumentarnega arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)."

Preuzmi

1.1. " Protection of documents and archives and archival institutions act (PDAAIA)." - engleska verzija zakona

Preuzmi

2. " Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva."

Preuzmi

2.1. " Regulation On Documents and Archives Protection." - engleska verzija uredbe

Preuzmi

2.2. " Priloga 1: Seznam dokumentarnega gradiva iz 55. lena te uredbe, za katero se šteje, da je praviloma vedno arhivsko gradivo."

Preuzmi

2.3. " Priloga 2: Standardi ISO in ANSI za film, video/avdio."

Preuzmi

2.4. " Priloga 3: Obrazec besedila overitve na izpisu, prepisu in kopiji."

Preuzmi

2.5. " Priloga 4: Obrazec zahteve za potrditev notranjih pravil."

Preuzmi

2.6. " Priloga 5: Obrazec zahteve za potrditev vzornih notranjih pravil."

Preuzmi

2.7. " Priloga 6: Obrazec zahteve za registracijo opreme in storitev za digitalno hrambo."

Preuzmi

2.8. " Priloga 7: Obrazec zahteve za akreditacijo opreme in storitev za digitalno hrambo."

Preuzmi

2.8. " Priloga 8: Enotne Tehnološke Zahteve 1.0"

Preuzmi

2.8. " Priloga 9: Splošni pogoji za izvajanje akreditacije 1.0"

Preuzmi

3.1 " Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)." (Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000)

Preuzmi

3.2 " Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev – ZODPM-C."

(Uradni list RS, št. 30/01 z dne 26. 4. 2001)

Preuzmi

3.2 " Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev – ZODPM-C."

(Uradni list RS, št. 25/04 z dne 19. 3. 2004)

Preuzmi

3.4 " Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-UPB1)" (uradno prečiščeno besedilo)

(Uradni list RS, št. xx/xx z dne xx. x. 200x)

Preuzmi

4.1 " Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje." (Uradni list RS, št. 57/2000 z dne 23. 6. 2000)

Preuzmi

4.2 " Uredba Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje."

Preuzmi

5.1 " Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)."

(Uradni list RS, št. 82/2006 z dne 30. 5. 2006)

Preuzmi6. Drugi propisi:


6.01. Uredba Vlade RS o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/2003)


6.02. Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št.20/2005)


6.03. Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje in Mednarodni standardi za arhivski zapis o ustvarjalcih arhivskega gradiva:

pravnih osebah, fizičnih osebah in družinah. Za objavo pripravila in prevedla Olga Pivk, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 1998.


6.04. Kodeks etike, ICA, Bulletin No 47, (1997-1). Iz angleščine prevedla Marija Vera Erjavec, Arhivi XX, Ljubljana 1997, str. 14 – 16


6.05. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/2001)


6.06. Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2000) 13 z dne 13. 7. 2000 državam članicam o evropski politiki dostopa do arhivov

/ Recommendation No. R (2000) 13 of the Commitee of Ministers to member States on a European policy on acces to archives


6.07. Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2002) drzavam članicam o dostopu do javnih informacij, sprejeto 21.februarja 2002

/ Recommendation No. R (2002) of the Commitee of Ministers to member States on access to official information of 21 Februar 2002.


6.08. Resolucija Sveta in Ministrov kulture o dogovoru, ki zadeva arhive, na srečanju Sveta 14. novembra 1991

(Uradni list Evropskih skupnosti C 314, 5. 12. 1991)


6.09. Sklepi Sveta z dne 17. junija 1994, ki zadevajo večje sodelovanje na arhivskem področju

(Uradni list Evropskih skupnosti C 235/3, 23. 8. 1994)


6.10. Resolucija Sveta 25. junija 2002 o zaščiti jutrišnjega spomina - zaščiti digitalnih vsebin za prihodnje generacije

(Uradni list Evropskih skupnosti C 162/4, 6. 7. 2002)


6.11. Resolucija Sveta 6. maja 2003 o arhivih držav članic (Uradni list Evropskih skupnosti C 113/2, 13. 5. 2003)Crna Gora:


eSEE Agenda + za razvoj Informacionog društva

Preuzmi

Metodologija projektovanja eGoverment sistema

Preuzmi

Zakon o elektronskom potpisu

Preuzmi

Pravilnik o evidenciji, registru i obaveznom osiguranju davalaca usluga certifikovanja

Preuzmi

Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektronskog potpisa, sredstva za izradu elektronskog potpisa i sistema certifikovanja

Preuzmi

Pravilnik o tehničkim pravilima i uslovima povezivanja sistema certifikovanja elektronskih potpisa

Preuzmi

Zakon o elektronskoj trgovini

Preuzmi

Zakon o elektronskom dokumentu

Preuzmi

Priručnik o kancelarijskom poslovanju

Preuzmi

Strategija razvoja informacionog društva – put u društvo znanja

PreuzmiMakedonija:


Nacionalna strategija za razvoj elektronskog društva

Preuzmi

Zakon za sloboden pristap do informacijii

Preuzmi

Zakona o elektronskom potpisu

Preuzmi

Izmena Zakona o elektronskom potpisu

Preuzmi

Zakon za arhivsku građu

Preuzmi

Zakon o zaštiti ličnih podataka

Preuzmi

Zakon za elektronski komunikaci

Preuzmi

Zakon za bibliotekite

Preuzmi

Zakon za kulturu

Preuzmi

Zakon za muzeje

Preuzmi